Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

        David Stuart

Վստահության սանդղակի վրա յոթ կամ ավելի բարձր գնահատական տալը նշանակում է, որ ձեր նպատակին հասնելու լավ հնարավորություն ունեք:

Հիանալի է: Կարևորն այն է, որ կարող եք հասնել ձեր նպատակին:

Այժմ եկեք հասկանանք, թե որքանով է կարեւոր այն ձեր համար:

Կարևոր է, որ այն անում եք ինքներդ: (Ոչ ոք չպետք է ստիպի ձեզ, լինի դա ընտանիքի անդամ, ընկեր, գործընկեր, բուժաշխատող); այն պետք է կարևոր լինի ձեզ համար, հակարակ դեպքում հաջողության չի տանի:

Ընտրեք ստորև սանդղակից մի թիվ:


ՈՐՔԱՆՈՎ Է ԿԱՐԵՎՈՐ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՅՍ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՍՆԵԼԸ?