Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

David Stuart

Ոչ ոք չպետք է ասի, որ դուք խնդիր ունեք:

Ոչ ոք չպետք է դա ձեր փոխարեն որոշի:

Միայն դուք կարող եք որոշել, թե արդյոք դա «խնդիր է»:


Ցանկացած սեռական հարաբերություն ունի հաճույք և հետևանք՝ թե՛ լավ, թե՛ վատ:

Թմրամիջոցները նույնպես ունեն թե՛ լավ, թե՛ վատ հետևանքներ:

Մենք կարող ենք նվազեցնել թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքները` կիրառելով վնասի նվազեցման մեխանիզմները (տես այստեղ): Դրանք կատարյալ չեն, մենք չենք կարող վերացնել բոլոր վնասները կամ հետևանքները, բայց մենք կարող ենք դրանք նվազեցնել:

Պարզապես պետք է որոշել, թե արդյոք ստացած հաճույքը արժեր հետևանքներին: Ոչ միայն ինքներս մեզ, այլև մեր շրջապատի և մեր համայնքի համար:

Ստորև բերված են որոշ հարցեր, որոնք կօգնեն մեզ արտացոլելու մեր սեփական ընտրությունը:

Ստորև բերված հարցերին պատասխանելով` դու (և ոչ ոք, բացի քեզանից) .... կարող ես պատկերացում կազմել, թե արդյոք ուրախ ես քո ընտրությամբ, արդյոք ՔեմՍեքսից ստացած հաճույքը գերակշռում է դրանից բխող հետևանքներին:

(Հարցերից և ոչ մեկը պարտադիր չէ, անտեսիր այն հարցերը, որոնք քեզ չեն վերաբերվում կամ հաճելի չեն):

Երբևէ պատահո՞ւմ է որ թմրամիջոցների պատճառով բացակայում եք աշխատանքից կամ դպրոցից:
Արդյո՞ք ես թմրամիջոցների հետևանքով վարակվել եմ սեռավարակներով ավելի հաճախ քան կցանկանայի:
Թմրամիջոցների ազդեցության տակ լինելիս հնարավոր է վարակեմ ուրիշներին
Երբևէ GHB/GBL թմրամիջոցներ օգտագործելիս գերդոզավորվում եղե՞լ է
Թմրամիջոցներ օգտագործելիս երբեմն իմ մոտ առաջանում է պարանոյա և տագնապի զգացողություն:
Ես կարող եմ վերահսկել թմրամիջոցների օգտագործումը, սակայն նրանք ում հետ սեռական հարաբերություններ եմ ունենում՝ չեն կարող:
Սեռական հարաբերությունների քանի տոկոսն է լինում թմրամիջոցների ազդեցության տակ
Վերոնշյալ տոկոսը գոհացնո՞ւմ է ինձ:
- Չգիտեմ Ես կցանկանայի թմրամիջոցների ազդեցության տակ սեռական հարաբերություները լինեին հետևյալ տոկոսային հարաբերությամբ:
Արդյո՞ք ներկայիս սեռական հարաբերությունները բավարարում են իմ սեռական և հուզական կարիքները
Ինձ համար ՔեմՍեքսն առաջնահերթ է այլ («ոչ սեռական») սոցիալական գործառույթներից (ընտանիք, ընկերներ, հոբի):
Վերջին անգամ ե՞րբ եք հարաբության մեջ եղել
Արդյո՞ք ՔեմՍեքսն ազդում է իմ արտաքին տեսքի վրա:
Արդյո՞ք ՔեմՍեքսն ազդում է իմ ֆինանսական վիճակի վրա:
Արդյո՞ք ՔեմՍեքսն ազդում է իմ հարաբերությունների վրա (ընտանիք, ընկերներ, ուրիշներ):
Վերջին անգամ ե՞րբ եք սթափ վրճակում սեռական հարաբերություն ունեցել:
Արդյո՞ք ՔեմՍեքսը բացասաբար է ազդում ձեր կյանքի նպատակների և երազանքների վրա:
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

0